นางปุณณดา เตจ๊ะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแดงน้อย

แบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

EIT1